ŠTATÚT SÚŤAŽE 

“Súťaž o Jarný víkendový pobyt”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Ing. Dominik Petro
  Sídlo: Lúčna 819/17, 093 01 Vranov nad Topľou
  IČO: 44517246
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 13. marec 2024 do 31. marec 2024. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek kto splní podmienky – páči sa na príspevok a komentár.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanci.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splní podmienky – páči sa na príspevok a komentár.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je dvojdňový pobyt na apartmáne v Demänovskej doline. 
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovom profile Apartmán Demänovská dolina. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  Osobné údaje nebudú spracovávané, vyhodnotenie prebehne cez anonymné vylosovanie ID podľa náhodného výberu.
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Vo  Vranove, dňa 13.03.2024

X