ŠTATÚT SÚŤAŽE 

“Súťaž o Jarný víkendový pobyt” (ďalej len „Štatút“) Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. Vo  Vranove, dňa 13.03.2024

X